Accountants

De accountant kan voor de ondernemer in twee hoedanigheden een toegevoegde waarde zijn. Hij treedt op als adviseur en  hij controleert de jaarrekening en geeft zijn bevinden weer door het afgeven van een accountantsverklaring.

De adviseur

De accountant is meer dan een boekhouder. Zij hebben niet alleen kennis van bedrijfseconomische aspecten, maar ook van subsidies en kredieten, beleggingen etc. De accountant adviseert onze administrateurs zo nodig bij de opzet, organisatie en inrichting van uw administratie die een zeer belangrijk uitgangspunt om de informatie die u verwerkt te kunnen gebruiken voor uw doelen. De accountant en de administrateur begeleiden, afhankelijke van de omvang van de organisatie, de ondernemer op organisatorisch, financieel gebied en op het gebied van interne processen. Financiële processen dienen inzichtelijk te zijn en goed te worden gewaarborgd. De administratieve organisatie omvat ook maatregelen om fraude en misbruik van bevoegdheden te voorkomen.

De accountant die als adviseur optreedt, kan tegenwoordig niet ook nog als controleur voor dezelfde onderneming optreden. Daarnaast werkt de accountant door de raakvlakken met andere vakgebieden vaak samen met belastingadviseurs, juristen en pensioendeskundigen.

De controleur en de mate van zekerheid

Of de ondernemer of onderneming een accountant nodig heeft voor een verklaring hangt van diverse factoren. Wij kennen drie soorten verklaringen:

De Samenstellingsverklaring

De tekst die de accountant bij zijn jaarrekening dan hanteert luidt globaal als volgt:

“Onze werkzaamheden bestonden, in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid over de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.”

De accountant stelt dus wel de jaarrekening op maar heeft niet gecontroleerd. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de ondernemer.

De Beoordelingsverklaring

De verklaring geeft iets meer zekerheid. Hij toetst niet de administratieve organisatie van de onderneming maar hij kan wel stellen dat hij tijdens de cijfer en detailcontroles geen onregelmatigheden heeft ontdekt.

De Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is verplicht als een onderneming controleplichtig is. Artikel 393 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een onderneming met een accountantsverklaring moet komen, als de onderneming twee boekjaren achtereen aan twee van de drie volgende voorwaarden voldoet:

  • Meer dan 8,8 miljoen euro omzet;
  • Een balanstotaal van meer dan 4,4 miljoen euro;
  • Meer dan 50 werknemers in dienst.

De accountants in ons team kunnen al deze verklaringen afgeven.

Omdat de accountants bij hun werkzaamheden onafhankelijk dienen te opereren is MBR geen accountantskantoor, maar werkt zij samen met gerenommeerde partners. Zij houden de vinger aan de pols bij onze financiële werkzaamheden en borgen de zekerheid en betrouwbaarheid die voor u als ondernemer van belang is.

MBR richt haar werkzaamheden zoveel mogelijk  in, conform de Nederlandse Standaard 4410 “opdracht tot het samenstellen van financiële overzichten”. De uniforme manier waarop MBR haar jaarrekeningen opstelt, maakt het voor de accountant mogelijk deze snel en effectief te controleren. Hierdoor kan zij haar rol als openbaar accountant vervullen en kunnen zij in het geval een verklaring vereist is, elke verklaring afgeven die gewenst is zonder dat hier dubbele kosten van een accountant zijn vereist.