Vennootschapsbelasting

De wet is duidelijk wie vennootschapsbelasting dient te betalen. Dit zijn onder andere Besloten Vennootschappen, coöperaties, Buitenlandse vennootschappen ( Ltd., GmbH, SARL) Soms is ook de stichting en de vereniging belastingplichtig.

Kenmerkend is dat de onderneming in Nederland gevestigd is en dat ook de werkelijke leiding in Nederland gevestigd is.

Dat kan vooral voor de Directeur Groot Aandeelhouder ( DGA) die naar het buitenland verhuisd een belangrijk punt van zorg zijn. Als hij of zij de feitelijke leiding heeft verhuisd dan door zijn/haar vertrek ook de BV naar het buitenland? Wat betekent dat en voor de DGA en voor de BV?

Anders dan de naam wellicht u op de gedachte brengt. Een vennootschap onder firma, de besloten commanditaire vennootschap maar ook de maatschap hoeven géén Vpb te betalen. Zij zijn fiscaal transparant. De vennoten/maten ( dat kan een natuurlijk persoon maar ook een bijvoorbeeld een BV zijn) moeten zelf hun aandeel in de winst aangeven. Dit is veelal in de inkomstenbelasting.

Waarover betaalt de BV belasting? Zij betaalt in beginsel alleen belastingen over de winst. Maar welke winst is dat? U als ondernemer heeft er belang bij dat u weet wat u commerciële winst is. Dat is belangrijk voor uw toekomst plannen, maar ook voor uw bankier.  Daarnaast kennen wij ook de fiscale winst. Die kan gelijk zijn aan het commerciële  bedrijfsresultaat, maar dat hoeft niet. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid om uitsluitend een fiscale jaarrekening op te stellen. Dan is er geen verschil in commerciële en fiscale winst.  U vermeldt dan in dat geval ook geen commerciële boekwaarden in de jaarrekening.

Er spelen wel een aantal typische fiscale fenomenen bij de jaarrekening. Denk daarbij aan herinvesteringsreserve,  niet-aftrekbare kosten, willekeurige afschrijvingen en het bepalen van het belastbare bedrag. Soms kan fiscale aftrek van niet betaalde rente aftrekbaar zijn maar de aftrek van betaalde rente weer niet. Is de lening wel zakelijk of is het iets anders? Kortom bedrijfseconomische en fiscale waarderingen en interpretaties leiden tot verschillen in het resultaat.

Het burgerlijk wetboek stelt eisen aan de jaarrekening waaraan u zich dient te houden. U merkt uit het bovenstaande dat de aangifte Vpb uit gaat van de jaarrekening. De samenwerking tussen de administrateur/accountant en de belastingadviseur is hier van groot belang. De administrateur moet bij het opstellen van de jaarrekening altijd in zijn of haar achterhoofd houden of wat bedrijfseconomisch kan ook fiscaal mogelijk is. Termen waar wij dagelijks mee te maken krijgen is toetsen aan het zakelijk karakter, arm’s-Lengthbeginsel, goed koopmansgebruik, waardering stelsels, tijdstip winstneming.

MBR kan met haar gecombineerde kennis de complexiteit van de aangifte overzien. De jaarrekening en aangifte zijn typisch uitgangspunten waar nog eens gekeken kan worden of de fiscale financiële en juridische situatie tegen het licht gehouden kan worden. Het draait uiteindelijk altijd om wat houdt u over en hoeveel belastingen dient betaald te worden.