Inkomstenbelasting

Iedereen die in Nederland woont betaalt inkomstenbelasting. Voor een groot aantal geldt dat zij geen aangiftebiljet hoeven in te vullen omdat er alleen sprake is van loon. In dat geval is de ingehouden loonbelasting, tevens eindheffing voor de inkomstenbelasting.

Het wordt anders als de overheid meent dat u aangifte moet doen. Als u een aangiftebrief hebt ontvangen bent u wettelijk altijd verplicht om aangifte te doen. Ook als u alleen maar één looninkomen heeft.

Wanneer is het in beginsel zinvol om aangifte te doen? Bijvoorbeeld:

  1. Als u een eigen woning heeft met een hypotheekschuld;
  2. Als u alimentatie betaalt aan uw ex-partner;
  3. Als u vermogen heeft;
  4. Bij echtscheiding.

De ondernemer in de inkomstenbelasting dient altijd aangifte te doen!

Dit geldt voor de zelfstandige, de zzp-er, de maat in de maatschap, de vennoot in de vennootschap onder firma,

Maar ook belastingplichtige die geen ondernemer zijn maar wel winst uit een onderneming genieten dienen aangifte te doen. Bijvoorbeeld de commanditaire vennoot in een commanditaire vennootschap.

Wanneer bent u ondernemer?

Veelal wordt ten onrechte gedacht dat ondernemer voor de omzetbelasting en ondernemer voor de inkomstenbelasting hetzelfde zijn. Dat is niet het geval. Het kan dus zo zijn dat u wel voor de BTW ondernemer bent maar voor de inkomstenbelasting alleen sprake is van neveninkomen.

Die dient u dan ook aan te geven, maar daar komt dan veel minder bij kijken.

Een ondernemer is iemand die met kennis, arbeid, kapitaal, aan het maatschappelijk verkeer deelneemt met het oogmerk om winst te behalen die ook redelijkerwijs te verwachten moet zijn. Dat betekent dat als er sprake is van verlies er toch sprake kan zijn van ondernemerschap. Een startende ondernemer die een restaurant begint zal in de eerste jaren geen winst maken. Maar het ligt in de verwachting dat dit wel zal gebeuren. Dus is er sprake van ondernemerschap.

Wat houdt dat dan voor de ondernemer in?

U als ondernemer heeft er belang bij dat u weet wat u commerciële winst is. Dat is belangrijk voor uw toekomst plannen, maar ook voor uw bankier. Daarnaast kennen wij ook de fiscale winst. Die kan gelijk zijn aan het commerciële  bedrijfsresultaat, maar dat hoeft niet.

De ondernemer heeft in tegenstelling tot de BV etc. niet de verplichting om een jaarrekening op te stellen.

Toch adviseren wij u dit altijd te doen voor zover dit voor u van belang is. Dit houdt eigenlijk altijd is dat wanneer het mogelijk is om uitsluitend een fiscale jaarrekening op te stellen. Dan is er geen verschil in commerciële en fiscale winst. U vermeldt dan in dat geval ook geen commerciële boekwaarden in de jaarrekening.

Er spelen wel een aantal typische fiscale fenomenen bij de jaarrekening. Denk daarbij aan herinvesteringsreserve, niet-aftrekbare kosten en willekeurige afschrijvingen Kortom bedrijfseconomische en fiscale waarderingen en interpretaties leiden tot verschillen in het resultaat. Daarnaast spelen er bij de IB ondernemer typische zaken zoals dat kosten zowel een privé als zakelijk karakter kunnen hebben. Hoe gaat u om met de internetkosten van uw eigen woning? Wat als u uw praktijk uitoefent vanuit uw woning? Of hebt u bij uw woning een apart kantoor?

Daarnaast heeft de IB ondernemer recht op diverse ondernemersaftrekken. Denk aan onder andere aan de zelfstandigenaftrek en de mkb winstvrijstelling. U merkt uit het bovenstaande dat de aangifte IB uit gaat van de jaarrekening. De samenwerking tussen de administrateur/accountant en de belastingadviseur is hier van groot belang. De administrateur moet bij het opstellen van de jaarrekening altijd in zijn of haar achterhoofd houden of wat bedrijfseconomisch kan ook fiscaal mogelijk is.

MBR kan met haar gecombineerde kennis de complexiteit van de aangifte overzien. De jaarrekening en aangifte zijn typisch uitgangspunten waar nog eens gekeken kan worden of de fiscale financiële en juridische situatie tegen het licht gehouden kan worden. Het draait uiteindelijk altijd om wat houdt u over en hoeveel belastingen dient betaald te worden.

Directeur Grootaandeelhouder (DGA)

De DGA dient in de aangifte altijd rekening te houden met zijn aandelen die een zogenaamd aanmerkelijk belang vormen en in Box 2 worden aangegeven.

Daarnaast heeft de DGA ook te maken met de Terbeschikkingstelling regeling van Box 1. De kern hiervan is dat inkomsten uit vermogen die de DGA ter beschikking stelt aan zijn BV progressief belast zijn voor de IB. Bijvoorbeeld de huur opbrengsten van het pand dat de DGA verhuurt, de rente die de DGA ontvangt op zijn vordering op de BV, maar ook de eventuele boekwinst die hij behaald bij verkoop van zijn bedrijfspand.

De diverse petten die de IB ondernemer en de DGA op hebben bij het maken van hun aangifte maakt dat MBR altijd bekijkt of de situatie voor u optimaal is of dat punten aangepast dienen te worden aan uw wensen en omstandigheden.