Loonbelasting

U als ondernemer kunt in twee hoedanigheden te maken krijgen met de loonbelasting. Als uw onderneming een rechtspersoon is en zij heeft personeel in dienst dan is de onderneming inhoudingsplichtig voor de loonbelasting voor haar werknemers. Meestal bent u zelf dan ook in loondienst (DGA) en wordt op uw salaris de loonbelasting ingehouden.

Als u zelfstandige bent, met een vof, maatschap of eenmanszaak, bent u als ondernemer alleen inhoudingsplichtig. Maar wat houdt dit voor u nu in? Wat zijn uw verplichtingen? Aan welke eisen dient u te voldoen als u een werknemer in dienst neemt?

De grondslag voor de loonheffing is het antwoord op de vraag of sprake is van een dienstbetrekking?

Dat lijkt niet altijd zo eenvoudig als op het eerste gezicht lijkt. Niet voor niets kennen wij termen:

  • Echte dienstbetrekking;
  • Fictieve dienstbetrekking;
  • Vroegere dienstbetrekking.

Soms zijn er geen dienstbetrekkingen voor de werknemersverzekeringen zoals bij artiesten en beroepssporters. Soms zijn de feiten zo onduidelijk dat niet duidelijk is hoe de verhoudingen liggen.

Vooral de directeur groot aandeelhouder (DGA) neemt een bijzondere positie in. Zo is hij niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarnaast dient hij of zij zich een gebruikelijk loon toe te kennen. Hoewel de wet daar een bedrag ( € 44.000) voor noemt is dat vaak niet toereikend om te concluderen dat uw loon voldoende is om dit aan te merken als gebruikelijk.

Vaak dient u ook te kijken wat u in uw functie elders kunt verdienen ( meest vergelijkbare dienstbetrekking) Ook kan bij het bepalen van het juiste loon de zogenaamde afroommethode worden toegepast. Maar leidt dit alles tot het salaris waarbij de onderneming en u het best mee af bent? Vaak zijn er genoeg feiten en omstandigheden om te komen tot een andere conclusie.

Bij een dienstbetrekking is sprake zijn van een gezagsverhouding. Dit blijkt vaak uit de arbeidsovereenkomst.

Hierin worden onder andere het salaris en overige vergoedingen vastgelegd. Wanneer zijn deze vergoedingen belast? Het is zaak dat voordat u een arbeidsovereenkomst sluit met een werknemer na te gaan of de vergoedingen belast of belastingvrij zijn. Door de invoering van de WerkkostenRegeling (WKR) zijn er nogal wat zaken veranderd.

De WKR geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon behoren. U kunt hierbij denken aan onder andere loon in natura. De regeling is complex en kent termen als “vrije ruimte”, “ gerichte vrijstellingen en ”nihilwaarderingen” en het noodzakelijkheidscriterium.

Vaak moet u ook normbedragen hanteren voor bepaalde vergoedingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor maaltijden, koffie en thee op de werkplek.

Binnen de WKR bestaat er ook een cafetariaregeling. De werknemer kan belast loon ruilen voor onbelast loon.

MBR heeft voor de WKR een quickscan en een rekenmodule ontwikkeld. Wij kunnen voor de DGA en voor de werknemers de gevolgen van uw keuzes in vergoedingen doorrekenen.  Bij de DGA kunnen wij daarbij ook nog een de onbelaste vrije ruimte optimaal benutten.

De arbeidsovereenkomst in combinatie met de WKR is typisch een voorbeeld waar de samenwerking tussen de fiscalist en de bedrijfsjurist haar kracht bewijzen. U moet er toch niet aan denken dat de bedrijfsjurist allerlei vergoedingen benoemt waarvan u de belastinggevolgen niet van onderkent?

MBR voorkomt dat.